How to Pwn???

Vài dòng tâm sự

Yêu cầu

các kĩ thuật cơ bản

Buffer Overflow

buffer overflow
ngay cả trình compiler có warning chúng ta về hàm gets()

Format String

format string

Kết

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store